Anh nhân viên số hưởng ”phệt”’ vợ anh khách hàng liên tục