Lồn không lông đẹp như này quả là con hàng hiếm có khó tìm -Manchira