Chuyện chiếc thang máy và 2 con người cô đơn thèm tình